CLUB NATACIÓ BADALONA, proveït de CIF G08516262, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades ), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic , Llei 34/2002, de 11 de juliol.

 

Raó Social o Nom de l’Empresa CIF
CLUB NATACIÓ BADALONA G08516262
Adreça:
Carrer Eduard Maristany 5-7
Població: Codi Postal:
Badalona 08912
Nº Registre Mercantil

 

  1. CONCEPTE D’USUARI

 La utilització de la web (inclosa l’àrea privada) atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privacitat a la versió publicada per CLUB NATACIÓ BADALONA en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot tenir modificacions.

 

  1. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

 CLUB NATACIÓ BADALONA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es poden accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia, és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CLUB NATACIÓ BADALONA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de CLUB NATACIÓ BADALONA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús de un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar-se a la web de CLUB NATACIÓ BADALONA com al accedir a la informació d’altres webs des de la web de CLUB NATACIÓ BADALONA.

 

  1. VINCLES O ENLLAÇOS DES DE ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’orde públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declara que, CLUB NATACIÓ BADALONA intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina o figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

 

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

CLUB NATACIÓ BADALONA, proveït de CIF G08516262, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic , Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat al RGAEPD del que és responsable CLUB NATACIÓ BADALONA, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la resta legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a Carrer Eduard Maristany 5-7, 08912 Badalona, Barcelona. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos a l’enllaç Política de Privacitat.

 

  1. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquest web es poden utilitzar cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l’ús de les cookies per part de CLUB NATACIÓ BADALONA dirigiu-vos a la nostra Política de cookies.

 

  1. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CLUB NATACIÓ BADALONA informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certes i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualizacions o errors.

CLUB NATACIÓ BADALONA ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

 

  1. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

CLUB NATACIÓ BADALONA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, CLUB NATACIÓ BADALONA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a CLUB NATACIÓ BADALONA.

CLUB NATACIÓ BADALONA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que CLUB NATACIÓ BADALONA realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

  1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Els continguts prestats per CLUB NATACIÓ BADALONA així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de CLUB NATACIÓ BADALONA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CLUB NATACIÓ BADALONA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit de el Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut de qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de CLUB NATACIÓ BADALONA

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CLUB NATACIÓ BADALONA així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CLUB NATACIÓ BADALONA és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic ,

CLUB NATACIÓ BADALONA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de CLUB NATACIÓ BADALONA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà de l’servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a CLUB NATACIÓ BADALONA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CLUB NATACIÓ BADALONA traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de CLUB NATACIÓ BADALONA.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, CLUB NATACIÓ BADALONA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per CLUB NATACIÓ BADALONA per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot enllaç, frame o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de CLUB NATACIÓ BADALONA sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’EL CLIENT. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CLUB NATACIÓ BADALONA sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

CLUB NATACIÓ BADALONA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners , enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CLUB NATACIÓ BADALONA.