ÚS DEL MATERIAL NÀUTIC

NORMES i CONDICIONS PER L’ÚS DEL MATERIAL NÀUTIC DE CLUB NATACIÓ BADALONA

1. El titular del lloguer serà el responsable de l’equip llogat. Ha de ser soci, major de 15 anys o bé tenir l’autorització del pare o mare.

2. Si el lloguer és d’una embarcació de vela, caldrà disposar de la llicència adequada. En cas contrari no es podrà disposar del material.

3. El soci declara estar en perfecte estat de salut i amb les condicions necessàries per a la pràctica d’aquest esport. Haurà de tenir en compte les

nostres recomanacions d’acord amb el seu nivell i les condicions de les platges.

4. En cas de pèrdua o trencament el soci es farà responsable de les despeses de reparació o substitució.

5. El club no es farà responsable de reclamacions per accidents, ferides, cops o danys ocasionats a si mateix o a tercers (persones o béns) durant el

període de lloguer.

6. Qualsevol rescat que s’hagi d’efectuar, tindrà un cost de 100 €.

7. Cal omplir el document de lloguer i fer entrega d’un document identificatiu (DNI, Carnet de Soci…) que serà retornat en finalitzar el lloguer.

8. Un conserge acompanyarà al soci a buscar l’embarcació i també en el moment de retornar‑la. Es comprovarà el seu estat i un cop signada l’hora de

finalització, es retornarà el document identificatiu.

9. La reserva, consulta de disponibilitat o qualsevol altra gestió, s’ha de fer al conserge o responsable de vela.

10. En cap cas el soci pot deixar el material a un altre soci sense l’oportuna comunicació i sota la seva responsabilitat.

11. Qualsevol mal ús o incompliment d’algun punt, pot comportar la impossibilitat de lloguer en futures demandes.

12. Cap material nàutic pot ser utilitzat quan hi ha onades o les condicions meteorològiques són adverses.

13. El temps màxim d’ús per reserva és d’una hora com a màxim. L’incompliment d’aquest temps, comportarà penalitzacions en les futures reserves.